ADVERTISEMENT

#
#


काठमाडौं – बानेश्वरमा मङ्गलबार सुरक्षा गस्तीमा खटिएका नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी । तस्बिर  किरण विष्ट,रासस


ADVERTISEMENT


 

;’/Iff u:tLdf DobL / g]kfn k|x/L
sf7df8f}F, #) sflQs M afg]Zj/df dËnaf/ ;’/Iff u:tLdf vl6Psf g]kfn k|x/L / DobL k|x/L . tl:a/ M ls/0f lji6÷/f;;

प्रतिकृया

प्रतिकृया


ADVERTISEMENT

# # #